Татварын хэлтсийн даргын баталсан Тээврийн хэрэгсэлийн албан татварын өр барагдуулах  Нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн дагуу татварын байцаагч нар авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, замын сангийн төлбөр төлсөн эсэхэд хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулж байна.