Төгрөг суманд АХА тэмцээн зохион байгууллаа.

Төгрөг сумын сургалтанд хамрагдсан иргэдийн дунд асуулт хариултын АХА тэмцээн зохион байгууллаа.