Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн сургалтанд хамрагдлаа.

. Сургалтанд Татварын хэлтсийн 23 албан хаагч хамрагдаж, албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтуудын эрх, үүрэг, албаны нууцын мэдээллийн жагсаалтад орох мэдээллүүдийн талаар болон эрх бүхий албан хаагчид нууцыг задруулахгүй байх нууцын баталгааг хэдийд гаргах, албан хаагч бүр албан болон хувийн ажлаар гадаад улсад зорчих болсон тохиолдолд байгууллагын нууц хамгаалах ажилтан болон удирдлагад заавал мэдэгдэх талаар мэдээлэл авлаа.