2022 оны Сургалт хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд  Өвөрхангай аймгийн  гэр бүл, залуучууудын хөгжлийн газрын мэргэжилтэн Э.Хоролсүрэнг  урьж ирүүлэн    "Байгууллагын болон харилцааны соёл", Жендэрийн талаарх үндсэн ойлголт, жендэрийн тэгш байдал ба мэдрэмж  сэдвээр 2 удаа  сургалт, мэдээлэл авч хэлтсийн нийт албан хаагчдыг хамрууллаа.