Төлбөрийн баримт олгож буй эсэхэд хяналт тавих ажлыг  зохион байгуулж байна.

Татварын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжын дагуу Татвар төөлгчдийн ТЕХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.5-д заасан татвар төлөгч борлуулалт хийх тухай бүрд хэрэглэгчийн системээс дахин давтагдашгүй дугаар бүхий төлбөрийн баримтыг хэвлэж өгөх,  эсхүл цахимаар илгээх үүргээ биелүүлж байгаад хяналт тавих, татварын хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, татварын зөвлөн туслах ажиллагааг үзүүлэхээр ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.