Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн Ц.Даваасүрэн  хэлтсийн болон сумдын албан хаагчдад ZOOM ашиглан “Төрийн албан хаагчдийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдвээр хичээл бэлтгэн онлайн сургалтыг 04 сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан. Сургалтанд онлайнаар 40 албан хаагч хамрагдаж, мөн хэлтсийн дотоод группд LIVE бичлэг хийж оруулсан. Мөн шинээр томилогдсон 1 хураагчид ганцаарчилсан сургалт зохион байгуулж, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, үйлчилгээний стандарттай танилцуулан гарын үсэг зурууллаа.