Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авахад дараах материалыг бүрдүүлээрэй.