Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.

Татварын улсын  байцаагчдад ажлын аливаа асуудлаар мэдлэг, мэдээллээ солилцох, багаар хамтран хэлэлцэх боломж нөхцөлөөр хангах, нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.