ААНОАТ хуулийн 29-р зүйл

Татварын хялбаршуулсан горим: / ААНОАТ хуулийн 29-р зүйл/

"Хялбаршуулсан горимын хүсэлт"-ээ 2020 оны 10-р сарын 01-ний өдрөөс өмнө илгээнэ үү.

Зааварчилгаа: Цахим татварын системийн "Хүсэлт" цэсийн "Татварын тайлантай холбоотой" дэд цэсийг дарж, гарч ирсэн талбараас "Хялбаршуулсан горим ашиглах хүсэлт"-ийг сонгоно..

#etax.mta.mn

#mta

#1800-1288