Иргэн та цахим төлбөрийн QRbarimt-аа аваарай.

Бизнес эрхлэгч иргэн эсвэл аж ахуйн нэгж хэрхэн цахим төлбөрийн баримтын “баталгаажуулалт”-г дараах хоёр аргаар хийх боломжтой.
Ebarimt аппликейшн
Татвар төлөгч хувь хүн бол ebarimt аппликейшний “ТАТВАР” цэсэнд худалдан авагчийн үүсгэсэн цахим төлбөрийн баримт ирсэн байна. Ирсэн төлбөрийн баримтыг “БАТАЛГААЖУУЛАХ”, “ЦУЦЛАХ” боломжтой.
invoice.ebarimt.mn
Цахим төлбөрийн баримтын системийн бизнес эрхлэгч хэсэг буюу invoice.ebarimt.mn цахим хаягаар нэвтэрсэн бол “Төлбөрийн баримт” цэсний ebarimt-аар “Баталгаажаагүй баримт” хэсэгт цахим төлбөрийн баримт ирсэн байна. Ирсэн цахим төлбөрийн баримтыг “БАТАЛГААЖУУЛАХ”, “ЦУЦЛАХ” боломжтой.
Иргэн та цахим төлбөрийн QRbarimt-аа аваарай.
1800-1288 I qr.ebarimt.mn