Тендерийн тодорхойлолт авахад анхаарах зүйлс

Татвар төлөгч та ТЕНДЕР-ийн тодорхойлолт авахдаа татвар, хураамж, төлбөрөө төлөөгүй бол "ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧ"-ийн ерөнхий нөхцөл хангаагүй гэж үзэх тул дараах зүйлсийг анхаарна уу.
1. Татварын тодорхойлолт авснаас хойш “Татварын тайлан” илгээсэн бол татварын ногдлоор үүссэн татварыг төлж, тооцооллын дансаа хянана уу.
2. Тайлангийн ногдлын өртэй бол "Цахим татварын систем"-ийн Төлөлт цэсэд хандаж төлбөрийн өрийн тулгалт хийнэ үү.
3. Та ногдлоор үүссэн татварын өрөө:
Интернет банк
Цахим татварын систем
https://etax.mta.mn
https://itax.mta.mn
Арилжааны банк
QPay -ээр төлөөрэй
ЦАХИМААР ТӨЛЖ ЦАГАА ХЭМНЭЭРЭЙ
https://www.mta.mn
70110705, 18001288
70110705, 18001288