Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт өөрчлөгдлөө.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрүүд болох

  1. Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-16
  2. Усны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-17(1)
  3. Рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-17(2)
  4. Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-18
  5. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-19 маягтууд өөрчлөгдлөө. Иймд шинээр батлагдсан тайлангийн маягтуудын дагуу 2019 оны 4 дүгээр улирлын тайлант хугацаанаас эхлэн тайлан, мэдээг 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор жилд 1 удаа цахимаар гарган хүргүүлнэ.

 

 

ТТХТ-ын ТУАБ  Ю.Тунгалаг