Хархорин сумын байцаагч нар тээврийн хэрэгсэлийн татвар төлөлтөнд шалгалт хийлээ.

2019 оны 12 сарын 18,19-ны  ѳдѳр Хархорин сумын  ТУБ Ц.Энхамгалан, П.Орхонтуул нар нь цагдаагийн албан хаагчидтай хамтран АТѲЯХэрэгсэлийн албан татвар тѳлѳлтийн шалгалт хийж нийт 35 тээврийн хэрэгсэл шалгаснаас татвар тѳлѳѳгүй 8 тээврийн хэрэгсэлийн зѳрчил илэрч 495.000 тѳгрѳгийн татвар хураан тѳсѳвт тѳвлѳрүүллээ.