Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтанд хамрагдлаа.

Татварын хэлтсийн албан хаагчид  болон эрх бүхий албан тушаалтан 2 удаагийн сургалтанд хамрагдлаа.

 Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг сургалт мэдээллийн өдөрлөг зохион байгуулж, эрх бүхий албан тушаалтныг чадавхжуулах, Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаа, Авлигын эсрэг хууль, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ёс зүй, ХАСХОМ болон ХАСУМ мэдүүлэх тухай зэрэг сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтанд Татварын хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтан болон хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах үүрэг бүхий 22 албан хаагч хамрагдсан.