Авлигын эсрэг үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын газраас авлигийн эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг сайжруулах ажлын хүрээнд  Авлигийн талаар 3 удаа сургалт зохион байгуулж,  нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа.