Өвөрхангай аймгийн Татварын газраас авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд  "Авлигыг тэвчье, сэргийлье"  нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа. 

Хөгжил дэвшил сайн сайхан бүхний төлөө иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд өнөөдөр хийсэн зөв үйлдэл тань ирээдүйд ирэх мянга мянган боломжийн эхлэл юм.

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд "ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ".

Авлигад үгүй гэж хэлье.