Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын газрын дэргэдэх Ёс зүйн дэд хорооноос Төрийн албан хаагчийг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд албан хаагчдад Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн танилцуулга, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиар төвийн албан хаагчдад танхимаар сумдын байцаагчдад цахимаар 2 удаа сургалт зохион байгуулан сургалтын дараа албан хаагчдаас мэдлэг бататгах сорил шалгалт авч нэгтгэн Татварын ерөнхий газар хүргүүллээ.