“ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖИЛ-БИДНИЙ СУУРЬ ЭРХ”  уриатай хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд

  "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн" сарын аяны удирдамжийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулан Татварын хэлтсийн даргаар батлуулан ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд томилогдсон ажлын хэсэг дараахь ажлуудыг хийж зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

Д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны удирдамжийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах

2023.04.13-ний дотор

Орон тооны бус зөвлөл

2

Байгууллага дээр ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн эрсдэлийн анхан шатны үнэлгээг хийж ХАБЭА-н зөвлөлд хүргэх

2023.04.13-2023.05.01

Орон тооны бус зөвлөл

3

Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх

2023.04.13-2023.05.01

Захиргаа, хуулийн тасгийн татварын улсын байцаагч З.Түмэндэмбэрэл

4

Байгууллагын ажилтан, албан хаагчидад ХАБЭА-н талаар Хөдөлмөрийн хэлтсээс сургалт авах ажлыг зохион байгуулах

2023.04.25

Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч Ц.Даваасүрэн

5

“Ногоон ажлын байр” бий болгох, нэгдсэн арга хэмжээнд байгууллагаараа оролцох

2023.04.04-2023.05.01

Орон тооны бус зөвлөл

6

Хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг Аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлд хүргүүлэх

2023.05.12-ны өдөрт багтаан

Захиргаа, хуулийн тасгийн нягтлан бодогч, татварын улсын байцаагч С.Отгонлхагва