Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн дэргэдэх ёс зүйн зөвлөл, Захиргаа хуулийн тасгаас хэлтсийн нийт албан хаагчдад "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага"," Ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх" сэдвээр ZOOM-ээр сургалт зохион байгууллаа.