Улсын тэмдэгтийн хураамж буцаан авахад дараахь матеиалыг бүрдүүлээрэй.