Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг татвар төлөгчдөд  сургалт зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгатлын тасгийн ТУБ П.Байгальмаа Барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг татвар төлөгчдөд татвар төлөгчийн бүртгэл, үүрэг хариуцлага, татвар  ногдох ногдуулах орлогыг тодорхойлох, хасагдах зардал, зардалын хязгаарлалт, хяналт шалгалтаар гардаг зөрчил, эрсдэлээс сэргийлэх талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 32 татвар төлөгч хамрагдлаа.