5-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2015.05.31-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 291688 338832.5 116.2
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 9245 10511.7 113.7
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 85213.4 86429.5 101.4
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 5700 3074 53.9
4 Бууны татвар 796 1036 130.2
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 49411.2 36438.2 73.7
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 5625 26293.2 467.4
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 3460 7811.2 225.8
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 10000 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 2070 1012 48.9
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 445.5 0.0
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 119275.4 114062.5 95.6
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   0 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   7778.4 0.0
15 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 10892 33860.3 310.9
Аймаг, нийслэлийн төсөв 2921328.1 2839036.7 97.2
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 2429000 2291453.9 94.3
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 76913.8 96770.7 125.8
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 10200 17095.8 164.8
4 Газрын төлбөр 22579.7 39400.9 174.5
5 Татварын алдангийн орлго 0 0 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 18000.0 13596.5 75.5
7 Татварын торгуулийн орлого 0 49216.1 0.0
8 Бусад орлого 46000 31596.9 68.7
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 318634.6 222374.9 69.8
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 77531 0.0
Улсын төсөв 766652.3 896349.1 116.9
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 186160 240668.2 129.3
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 436700 540252.3 123.7
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 64784 52260.3 80.7
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 20600 20937.7 101.6
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 58408.3 28987.3 49.6
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   13243.3  
НИЙТ ДҮН 3979668.4 4074218.3 102.4