4-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2015.04.30-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 230011.1 261323.4 113.6
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 7326 8749.5 119.4
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 67641.4 60943.1 90.1
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 4560 2600 57.0
4 Бууны татвар 344 678 197.1
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 36033 30208.6 83.8
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 5625 15919.3 283.0
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 2660 5259.6 197.7
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 10000 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 550 760 138.2
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 445.5 0.0
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 97242.1 92570.7 95.2
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   0 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   5407.1 0.0
15 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 8029.6 27691.3 344.9
Аймаг, нийслэлийн төсөв 2255391.7 2205256.6 97.8
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 1942500 1843349.3 94.9
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 65278.8 87278.9 133.7
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 10200 16806.1 164.8
4 Газрын төлбөр 16628.3 31584.7 190.0
5 Татварын алдангийн орлго 0 0 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 13000.0 616.8 4.7
7 Татварын торгуулийн орлого 0 46296.9 0.0
8 Бусад орлого 36000 24935 69.3
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 171784.6 84645.9 49.3
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 69743 0.0
Улсын төсөв 575088.3 771083.4 134.1
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 143180 218465 153.3
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 336700 479824.3 142.5
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 54200 41766.9 77.1
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 12600 16315.9 129.5
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 28408.3 468 1.7
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   13243.3  
НИЙТ ДҮН 3060491.1 3237572.4 105.8