1-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2015.01.31-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 50652.6 61636.2 121.7
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 1689 2717.2 160.9
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 14122 17719.4 125.5
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 1140 508.0 44.6
4 Бууны татвар 20 128.0 640
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 8272 9191.7 111.1
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 0 4933.3 0.0
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 900 2357.1 261.9
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 0.0 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 10 10.0 100
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 0.0 0.0
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 23568 19746.2 83.8
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   0 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   1685.8 0.0
15 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 932.4 2639.6 283.1
Аймаг, нийслэлийн төсөв 500007.0 442477.2 88.5
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 482000 407878.3 84.6
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 10575 13741.7 129.9
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 0 3227.5 0.0
4 Газрын төлбөр 432 3145 728
5 Татварын алдангийн орлго 0 0 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 1000.0 122.6 3.9
7 Татварын торгуулийн орлого 0 12934.7 0.0
8 Бусад орлого 6000 799 13.3
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 0 520.1 0.0
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 108.4 0.0
Улсын төсөв 124218.3 131415.1 105.8
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 15800 15789.9 99.9
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 96700 96974 100.3
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 11700 11725.9 100.2
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 0 6802.2 0.0
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 18.3 37.2 203.3
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   0 0.0
7 Татварын хїї торгуулийн орлого 0 86 0.0
НИЙТ ДҮН 674877.90 635528.50 94.2