9-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
      2014.09.30-ны  байдлаар  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 595740 832575 139.8
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 13106 15667.3 119.5
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 180443.3 301280.6 167.0
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 17656 15123.1 86.1
4 Бууны татвар 4252 2402 56.5
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 61071.7 111724 182.9
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан   16299.9  
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 53121 37519.7 70.6
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 30717.2 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 40950 34625.5 84.6
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 1500 2092.7 139.5
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 205470.7 191545.6 93.2
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0.6 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   499.3 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   487.8 0.0
15 Нэр заагдаж ашиглагдаагїй бусад орлого 18260.3 72589.8 397.5
Аймаг, нийслэлийн төсөв 4346516.7 4898006.0 112.7
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 3614341.4 3939578 109.0
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 133415.9 164834.7 123.6
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 22800 254380.3 1115.7
4 Газрын төлбөр 49094.8 59843.2 121.9
5 Татварын алдангийн орлго 0 7195.4 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 114000 4692.2 3.0
7 Татварын торгуулийн орлого 0 14845.2 0.0
8 Бусад орлого 0 155455.3 0.0
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 412864.6 261272.2 63.5
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 35909.8 0.0
Улсын төсөв 1638704.7 1679805 102.5
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 396085.7 488346.9 123.3
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 1039554.3 863120.2 83.0
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 102438 112043.5 109.4
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 69126.7 135600.2 196.2
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 31500 22595.6 71.7
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   17708.1  
7 Татварын хїї торгуулийн орлого   40390.9  
НИЙТ ДҮН 6580961.4 7410386.4 112.6