8-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
      2014.08.31-ны  байдлаар  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 489416.4 716180.6 146.3
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 11192 13103.6 117.1
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 152909.3 276827.8 181.0
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 15474 13276.1 85.8
4 Бууны татвар 3816 1832 48.0
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 52447.3 98825.4 188.4
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан   11027.6  
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 42116.5 31027.1 73.7
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 27645.5 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 22350 31742.8 142.0
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 1000 1430.7 143.1
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 176069.1 147182.7 83.6
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0.6 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   499.3 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   487.8 0.0
15 Нэр заагдаж ашиглагдаагїй бусад орлого 12042.2 61271.7 508.8
Аймаг, нийслэлийн төсөв 3887977.8 4034616.4 103.8
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 3219684.3 3389997 105.3
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 107686.7 139562.2 129.6
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 11500 28152.4 244.8
4 Газрын төлбөр 35302.2 48722.5 138.0
5 Татварын алдангийн орлго 0 4875.4 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 104000 3142.5 3.0
7 Татварын торгуулийн орлого 0 11562.9 0.0
8 Бусад орлого 0 140067.1 0.0
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 409804.6 255032.5 157.5
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 13501.8 0.0
Улсын төсөв 1473704.2 1427499 96.9
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 364389.4 374891 102.9
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 925027.1 806291.1 87.2
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 91168 100420.5 110.2
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 62494.7 71740.5 114.8
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 30625 22056.6 72.0
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   11708.1  
7 Татварын хїї торгуулийн орлого   40390.9  
НИЙТ ДҮН 5851098.4 6178296 105.6