6-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
      2014.06.30-ны  байдлаар  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 333259.8 582295.4 174.7
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 8050 9685.6 120.3
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 98235.3 244186.3 248.6
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 11632 10732.5 92.3
4 Бууны татвар 1360 1422 104.6
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 39031.4 75087.8 192.4
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан   9130.9  
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 24826 24782.5 99.8
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 19272.3 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 7850 19799.5 252.2
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 1000 1230.7 123.1
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 132869.1 119653.7 90.1
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0.6 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   499.3 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   487.8 0.0
15 Нэр заагдаж ашиглагдаагїй бусад орлого 8406 46324 551.1
Аймаг, нийслэлийн төсөв 3032592 3161118.4 104.2
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 2431430.1 2626119 108.0
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 91200.7 111515.3 122.3
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 1200 10420.4 868.4
4 Газрын төлбөр 28926.6 39558.8 136.8
5 Татварын алдангийн орлго 0 2571.1 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 74000 78.2 0.1
7 Татварын торгуулийн орлого 0 2409.8 0.0
8 Бусад орлого 0 116459.7 0.0
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 405834.6 236753.6 58.3
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 12604.7 0.0
Улсын төсөв 1058595.8 1125925 106.4
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 258834.3 334431.7 129.2
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 694651.3 668954.4 96.3
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 67606 74457.7 110.1
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 11251.2 15898.4 141.3
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 26250 20474.6 78.0
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   11708.1  
7 Татварын хїї торгуулийн орлого   0  
НИЙТ ДҮН 4424444.6 4869339 110.1