2-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
      2014.02.28-ны байдлаар  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 84342.4 120500 142.9
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 2430 2499.8 102.9
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 24424 29183.2 119.5
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 3965 2822 71.2
4 Бууны татвар 64 118 184.4
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 10113.2 21090.8 208.6
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан   4497  
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 2051 9839.7 479.8
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 0 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 250 297 118.8
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 86.4 0.0
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 39763.2 42434.5 122.3
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   0 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   0 0.0
15 Нэр заагдаж ашиглагдаагїй бусад орлого 1282 7631.6 595.3
Аймаг, нийслэлийн төсөв 811598.6 781944.3 96.3
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 772254.2 730060.5 94.5
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 23164.4 19503.7 84.2
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 0 1768.5 0.0
4 Газрын төлбөр 1080 4687.6 434.0
5 Татварын алдангийн орлго 0 358.7 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 15000 0 0.0
7 Татварын торгуулийн орлого 0 315.8 0.0
8 Бусад орлого 0 17675.4 0.0
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 100 5470.6 2073.0
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 2103.5 0.0
Улсын төсөв 332241.5 296279.2 89.2
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 93953 44343.8 47.2
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 212462.5 227038.3 106.9
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 21504 19901.5 92.6
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 2572 3000 116.6
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 1750 385.6 22.0
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс   1610  
7 Татварын хїї торгуулийн орлого   0  
НИЙТ ДҮН 1228182.5 1198723 97.6