8-р сар


Татварын орлогын мэдээ
2018.08.31       /өссөн дүнгээр/
Татварын төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үүнээс  Хувь
Тайлангаар ХШ-р 
Сумын төсөв           1 811 419,7          2 460 147,7      2 455 947,3          4 200,4             135,8
Хувь хүний орлогын албан татвар              189 707,6             149 186,7         145 980,3          3 206,4               78,6
иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого              548 959,4             818 439,0         818 439,0               149,1
Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар               53 064,0               76 122,4           76 122,4                 -               143,5
Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар              177 437,2             269 742,7         268 748,7            994,0             152,0
Галт зэвсэгийн албан татвар               16 170,0                 9 513,0             9 513,0                 -                 58,8
Улсын тэмдэгтийн хураамж               84 097,4               86 533,2           86 533,2                 -               102,9
Ойн нөөцийн төлбөр               64 990,0             130 025,4         130 025,4                 -               200,1
Агнуурын нөөцийн төлбөр               91 600,0             119 442,8         119 442,8                 -               130,4
Бусад орлого                 2 333,4                     -                    -  
Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                 1 140,0                 3 700,7             3 700,7                 -               324,6
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр               12 940,0               69 155,9           69 155,9                 -               534,4
Хог хаягдалын хураамж              315 499,2             310 203,2         310 203,2                 -                 98,3
Татварын бус хүү торгуулийн орлого              253 481,5             418 082,7         418 082,7                 -               164,9
Улсын төсөв           1 087 700,0          2 142 536,2      2 069 857,3        72 678,9             197,0
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар              282 000,0             603 285,3         555 077,3        48 208,0             213,9
Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ              516 000,0          1 217 552,2      1 193 081,3        24 470,9             236,0
Дотоодын архины онцгой албан татвар               84 000,0             116 200,2         116 200,2                 -               138,3
Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр              170 300,0             166 191,8         166 191,8                 -                 97,6
Автын агаарын бохирдолын төлбөр               35 400,0               37 131,3           37 131,3                 -               104,9
Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                         -                   2 175,4             2 175,4                 -   #DIV/0!
Аймагийн төсөв           5 247 596,8          4 872 091,2      4 821 727,6        50 363,6               92,8
Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого            4 109 710,8          3 611 039,8      3 604 045,0          6 994,8               87,9
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар              203 000,0             240 946,5         234 718,3          6 228,2             118,7
Улсийн тэмдэгтийн хураамж              103 600,0               79 200,1           79 200,1                 -                 76,4
Газрын төлбөр               95 000,0               71 408,3           71 408,3                 -                 75,2
Ус ашгилсаны төлбөр              209 400,0             214 077,5         214 077,5                 -               102,2
Татварын хүү торгуулийн орлого               20 000,0                     79,1                    -                79,1                0,4
Татварын торгуулийн орлого                         -                 21 460,2                    -          21 460,2 #DIV/0!
Татварын алдангийн орлого                         -                 15 601,3                    -          15 601,3 #DIV/0!
Бусад орлого              196 300,0             129 684,2         129 684,2                 -                 66,1
Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар              310 586,0             488 594,2         488 594,2                 -               157,3
Нийт дүн           8 146 716,5          9 474 775,1      9 347 532,2      127 242,9             116,3
           
Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг