7-р сар


Татварын орлогын мэдээ
2018.07.31       /өссөн дүнгээр/
Татварын төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үүнээс  Хувь
Тайлангаар ХШ-р 
Сумын төсөв             1 579 222,3             2 230 515,2        2 226 314,9      4 200,4        141,2
Хувь хүний орлогын албан татвар                168 445,3               127 122,4           123 916,0      3 206,4          75,5
иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого                481 042,9               844 320,1           844 320,1          175,5
Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар                  48 881,0                 60 361,7             60 361,7              -          123,5
Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар                153 622,3               261 367,0           260 373,1         994,0        170,1
Галт зэвсэгийн албан татвар                  12 935,0                   8 613,0               8 613,0              -            66,6
Улсын тэмдэгтийн хураамж                  73 579,4                 79 431,5             79 431,5              -          108,0
Ойн нөөцийн төлбөр                  54 390,0               127 643,8           127 643,8              -          234,7
Агнуурын нөөцийн төлбөр                  66 200,0                 59 170,9             59 170,9              -            89,4
Бусад орлого                    2 041,6                  -               -  
Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                    1 140,0                      318,3                 318,3              -            27,9
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр                  10 112,5                 33 679,2             33 679,2              -          333,0
Хог хаягдалын хураамж                280 770,2               273 095,3           273 095,3              -            97,3
Татварын бус хүү торгуулийн орлого                226 062,1               355 392,0           355 392,0              -          157,2
Улсын төсөв                912 900,0             1 568 643,8        1 497 554,7    71 088,7        171,8
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар                252 000,0               498 065,6           450 528,8    47 536,7        197,6
Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ                426 000,0               811 783,6           788 231,6    23 552,0        190,6
Дотоодын архины онцгой албан татвар                  75 000,0               101 193,0           101 193,0              -          134,9
Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр                125 300,0               119 733,6           119 733,3              -            95,6
Автын агаарын бохирдолын төлбөр                  34 600,0                 35 692,6             35 692,6              -          103,2
Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                           -                     2 175,4               2 175,4              -   #DIV/0!
Аймагийн төсөв             4 442 981,4             4 380 626,5        4 332 588,5    48 038,0          98,6
Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого              3 424 695,4             3 237 947,1        3 231 008,3      6 938,8          94,5
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                174 000,0               223 464,1           217 285,9      6 178,2        128,4
Улсийн тэмдэгтийн хураамж                  88 800,0                 70 129,4             70 129,4              -            79,0
Газрын төлбөр                  85 000,0                 65 928,8             65 928,8              -            77,6
Ус ашгилсаны төлбөр                174 500,0               160 920,1           160 920,1              -            92,2
Татварын хүү торгуулийн орлого                  15 000,0                         4,1                      -              4,1           0,0
Татварын торгуулийн орлого                           -                   20 101,2                      -      20 101,2 #DIV/0!
Татварын алдангийн орлого                           -                   14 815,7                      -      14 815,7 #DIV/0!
Бусад орлого                170 400,0               110 532,0           110 532,0              -            64,9
Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар                310 586,0               476 784,0           476 784,0              -          153,5
Нийт дүн             6 935 103,7             8 179 785,5        8 056 458,1   123 327,1        117,9
           
Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг