6-р сар


Татварын орлогын мэдээ
2018.06.30       /өссөн дүнгээр/
Татварын төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үүнээс  Хувь
Тайлангаар ХШ-р 
Сумын төсөв          1 351 683,6         1 969 127,9         1 967 375,3      1 752,6      145,7
Хувь хүний орлогын албан татвар             146 777,9           109 856,7            108 104,1      1 752,6        74,8
иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого             419 695,7           743 172,1            743 172,1        177,1
Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар               44 598,0             51 558,1              51 558,1              -        115,6
Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар             140 536,8           254 733,7            254 733,7              -        181,3
Галт зэвсэгийн албан татвар                9 435,0               7 675,0                7 675,0              -          81,3
Улсын тэмдэгтийн хураамж               63 659,3             65 578,3              65 578,3              -        103,0
Ойн нөөцийн төлбөр               44 290,0           124 543,7            124 543,7              -        281,2
Агнуурын нөөцийн төлбөр               28 600,0             46 605,8              46 605,8              -        163,0
Бусад орлого                1 749,8                  -             -  
Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                1 140,0                  318,3                  318,3              -          27,9
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр                9 475,0             29 407,2              29 407,2              -        310,4
Хог хаягдалын хураамж             243 551,2           243 438,7            243 438,7              -        100,0
Татварын бус хүү торгуулийн орлого             198 174,9           292 240,3            292 240,3              -        147,5
Улсын төсөв             787 100,0         1 421 850,5         1 362 709,1    59 141,5      180,6
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар             227 000,0           469 497,3            426 989,4    42 508,0      206,8
Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ             367 000,0           748 160,3            731 526,8    16 633,5      203,9
Дотоодын архины онцгой албан татвар               64 000,0             85 329,1              85 329,1              -        133,3
Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр               95 300,0             82 799,0              82 799,0              -          86,9
Автын агаарын бохирдолын төлбөр               33 800,0             33 889,4              33 889,4              -        100,3
Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                        -                 2 175,4                2 175,4              -   #DIV/0!
Аймагийн төсөв          3 535 010,0         3 866 880,3         3 827 419,1    39 461,2      109,4
Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого           2 806 323,7         2 885 296,5         2 879 007,6      6 288,9      102,8
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар             145 000,0           189 491,1            184 636,9      4 854,2      130,7
Улсийн тэмдэгтийн хураамж               74 000,0             59 866,8              59 866,8              -          80,9
Газрын төлбөр               75 000,0             62 477,0              62 477,0              -          83,3
Ус ашгилсаны төлбөр             139 600,0             96 204,1              96 204,1              -          68,9
Татварын хүү торгуулийн орлого               10 000,0                     4,1                       -              4,1          0,0
Татварын торгуулийн орлого                        -               16 215,5                       -      16 215,5 #DIV/0!
Татварын алдангийн орлого                        -               12 098,5                       -      12 098,5 #DIV/0!
Бусад орлого             144 500,0             93 818,1              93 818,1              -          64,9
Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар             140 586,3           451 408,6            451 408,6              -        321,1
Нийт дүн          5 673 793,6         7 257 858,7         7 157 503,5  100 355,3      127,9
           
Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг