Татвар төлөх данс


  Татварын төрөл тус бүрээр дансны жагсаалт
       
Д/д Дансны эзэмшигчийн нэр Банкин дахь татварын орлогын
Дансны нэр  Дансны дугаар
1 Өвөрхангай аймгийн ТХ ААНОАТ 5564014197
2 Өвөрхангай аймгийн ТХ НӨАТ 5564014200
3 Өвөрхангай аймгийн ТХ Хувь хүний ОАТ 5564014211
4 Өвөрхангай аймгийн ТХ Хувь хүнээс суутгасан ОАТ 5564049629
5 Өвөрхангай аймгийн ТХ ҮХХБОАТ 5564014233
6 Өвөрхангай аймгийн ТХ Галт зэвсэгийн албан татвар /Арвайхээр/ 5564014244
7 Өвөрхангай аймгийн ТХ Хог хаягдлын хураамж / Арвайхээр / 5564014255
8 Өвөрхангай аймгийн ТХ АТӨЯХАТ  5564014266
9 Өвөрхангай аймгийн ТХ Агаарын бохирдол-АТӨЯХАТ 5564014277
10 Өв.Суутган-1 Цалин хөдөлмөрийн хөлс,түүнтэй адилтгах 100100000901
11 Өв.ҮХЭХАТ Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 100100000921
12 Өв.Улсын тэмдэгтийн хураамж Улсын тэмдэгтийн хураамж 100100000941
13 Өв.Газрын төлбөр Газрын төлбөр 100100000943
14 Өв.Ус ашигласны төлбөр Усны төлбөр 100100000944
15 Өв.Хүү торгуулийн орлого Татварын бус хүү торгууль 100100000952
16 Өв.Ар.Ус рашааны төлбөр Усны төлбөр 100101900944
17 Өв.Ар.Улсын тэмдэгт Улсын тэмдэгтийн хураамж 100101900941
18 Өв.Ар.Хүү торгууль Татварын бус хүү торгууль 100101900952