1-р сар


Татварын орлогын мэдээ
2017.01.31       /өссөн дүнгээр/
Татварын төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үүнээс  Хувь
    Тайлангаар ХШ-р   
Сумын төсөв        68,916.6       292,716.7      286,716.7     6,000.0        424.7
Хувь хүний орлогын албан татвар        13,930.0         21,790.5        15,790.5     6,000.0        156.4
Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар                 -             5,842.0          5,842.0            -   #DIV/0!
Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар         2,046.6         10,091.8        10,091.8            -          493.1
Галт зэвсэгийн албан татвар         1,290.0           1,280.0          1,280.0            -            99.2
Улсын тэмдэгтийн хураамж        11,140.0         11,931.8        11,931.8            -          107.1
Ойн нөөцийн төлбөр         1,700.0       203,339.6      203,339.6            -     11,961.2
Агнуурын нөөцийн төлбөр                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Ургамал ашгилсаны төлбөр                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Хог хаягдалын хураамж        34,330.0         29,337.7        29,337.7            -            85.5
Татварын бус хүү торгуулийн орлого         4,480.0           9,103.3          9,103.3            -          203.2
Улсын төсөв        52,950.0         53,671.8        52,775.8       896.0        101.4
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар        13,000.0         13,030.3        12,134.3       896.0        100.2
Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ        37,800.0         37,878.9        37,878.9            -          100.2
Дотоодын архины онцгой албан татвар                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр         1,800.0           1,879.7          1,879.7            -          104.4
Автын агаарын бохирдолын төлбөр                 -               882.9            882.9            -   #DIV/0!
Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр            350.0                  -                   -              -               -  
Аймагийн төсөв      521,763.0       467,908.4      467,908.4     2,592.0          89.7
Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого       472,500.0       380,843.4      380,843.4     2,592.0          80.6
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар        23,270.0         13,105.1        13,105.1            -            56.3
Улсийн тэмдэгтийн хураамж         8,500.0         36,178.5        36,178.5            -          425.6
Газрын төлбөр         5,160.0           4,797.1          4,797.1            -            93.0
Ус ашгилсаны төлбөр                 -               784.1            784.1            -   #DIV/0!
Татварын хүү торгуулийн орлого                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Татварын торгуулийн орлого                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Татварын алдангийн орлого                 -                    -                   -              -   #DIV/0!
Бусад орлого         7,200.0         20,490.9        20,490.9            -          284.6
Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар         5,133.0         11,709.3        11,709.3            -          228.1
Нийт дүн      643,629.6       814,296.9      807,400.9     9,488.0        126.5