Арилжааны банкан дахь татварын орлогын дансны жагсаалт


д/д Сумдын нэр Арилжааны банк  Данс Дансны нэр
1 Баян-Өндөр сум Хаан банк 5544115304 ХХОАТ
2 Баян-Өндөр сум Хаан банк 5544115315 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
3 Баян-Өндөр сум Хаан банк 5544115326 ҮХХБОАТ
4 Баян-Өндөр сум Хаан банк 5544115337 Галт зэвсгийн албан татвар
5 Баян-Өндөр сум Хаан банк 5544115348 Хог хаягдлын хураамж
6 Баян-Өндөр сум Хаан банк 5544115360 Улсын тэмдэгтийн хураамж
7 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199614 ХХОАТ
8 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199625 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
9 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199636 ҮХХБОАТ
10 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199647 Галт зэвсгийн албан татвар
11 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199658 Хог хаягдлын хураамж
12 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199669 Ойгоос хэрэглээний хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэсний төлбөр
13 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199670 Татварын бус орлого
14 Бат-Өлзий сум Хаан банк 5542199681 Улсын тэмдэгтийн хураамж
15 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547108075 ХХОАТ
16 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547108086 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
17 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547105097 ҮХХБОАТ
18 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547108100 Галт зэвсгийн албан татвар
19 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547108111 Хог хаягдлын хураамж
20 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547108122 Улсын тэмдэгтийн хураамж
21 Гучин-Ус сум Хаан банк 5547108133 Татварын бус орлого 
22 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112092 ХХОАТ
23 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112105 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
24 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112116 ҮХХБОАТ
25 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112127 Галт зэвсгийн албан татвар
26 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112138 Хог хаягдлын хураамж 
27 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112149 Татварын бус орлого
28 Есөн-Зүйл сум Хаан банк 5548112150 Тэмдэгтийн хураамж
29 Өлзийт сум Хаан банк 5550095647 Хувь хүний ОАТ
30 Өлзийт сум Хаан банк 5550095658 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
31 Өлзийт сум Хаан банк 5550095669 УТХ
32 Өлзийт сум Хаан банк 5550095670 Галт зэвсэгийн албан татвар
33 Өлзийт сум Хаан банк 5550095681 Хог хаягдлын хураамж
34 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129603 Хувь хүний ОАТ     /ааэат/
35 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129614 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
36 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129625 Татварын бус хүү торгууль
37 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129636 Галт зэвсэгийн албан татвар
38 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129647 Улсын тэмдэгтийн хураамж
39 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129658 Ойн орлого
40 Зүүнбаян-Улаан сум Хаан банк 5559129669 Хог хаягдлын хураамж
41 Сант сум  Хаан банк 5551155519 Хувь хүний ОАТ     /ааэат/
42 Сант сум  Хаан банк 5551155520 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
43 Сант сум  Хаан банк 5551155531 Улсын тэмдэгтийн хураамж
44 Сант сум  Хаан банк 5551155542 Хог хаягдлын хураамж
45 Богд сум Хаан банк 5545164407 Хувь хүний ОАТ
46 Богд сум Хаан банк 5545164418 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
47 Богд сум Хаан банк 5545164429 Улсын тэмдэгтийн хураамж
48 Богд сум Хаан банк 5545164430 Галт зэвсэгийн албан татвар
49 Богд сум Хаан банк 5545164441 Хог хаягдлын хураамж
50 Богд сум Хаан банк 5545164452 хүү торгууль
51 Богд сум Хаан банк 5545164463 Ан агнуур
52 Уянга сум Хаан банк 5554227118 ААНОАТ
53 Уянга сум Хаан банк 5554227129 НӨАТ
54 Уянга сум Хаан банк 5554227130 Хувь хүний ОАТ
55 Уянга сум Хаан банк 5554227141 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
56 Уянга сум Хаан банк 5554227152 ҮХХБОАТ
57 Уянга сум Хаан банк 5554227163 Галт зэвсэгийн албан татвар
58 Уянга сум Хаан банк 5554227174 Хог хаягдлын хураамж
59 Уянга сум Хаан банк 5554227185 АТБӨЯХАТ
60 Уянга сум Хаан банк 5554227196 Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХАТ
61 Хархорин сум Хаан банк 5556458188 АТБӨЯХАТ-Өвөрхангай
62 Хархорин сум Хаан банк 5556458177 ГТЕГ. Автын АБТ
63 Хархорин сум Хаан банк 5556458166 Өв. Хувь хүний ОАТ
64 Хархорин сум Хаан банк 5556458155 Өв. Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
65 Хархорин сум Хаан банк 5556458144 Өв. Иргэний ҮХХБор АТ
66 Хархорин сум Хаан банк 5556458133 Өв. Галт зэвсэгийн албан татвар
67 Хархорин сум Хаан банк 5556458122 Өв. Хог хаягдлын хураамж
68 Хархорин сум Хаан банк 5556458111 Өв.УТХ
69 Хархорин сум Хаан банк 5556458100 Өв.Түгээмэл тархацтай АМНАТ
70 Хархорин сум Хаан банк 5556458097 Өв.Ойн нөөцийн төлбөр
71 Хархорин сум Хаан банк 5556458086 Өв.Татварын бус орлого
72 Төгрөг сум Хаан банк 5553114536 Хувь хүний ОАТ
73 Төгрөг сум Хаан банк 5553114547 Хүү торгуулийн орлого
74 Төгрөг сум Хаан банк 5553114558 Хог хаягдлын хураамж
75 Төгрөг сум Хаан банк 5553114569 Улсын тэмдэгтийн хураамж 
76 Төгрөг сум Хаан банк 5553114570 Галт зэвсэгийн АТ
77 Төгрөг сум Төрийн банк 191500097874 Хувь хүний ОАТ
78 Төгрөг сум Төрийн банк 191500097882 Хүү торгуулийн орлого
79 Төгрөг сум Төрийн банк 191500097896 Хог хаягдлын хураамж
80 Төгрөг сум Төрийн банк 191500097922 Улсын тэмдэгтийн хураамж 
81 Төгрөг сум Төрийн банк 191500097933 Галт зэвсэгийн АТ
82 Хужирт сум Хаан банк 5557245475 Хувь хүний ОАТ
83 Хужирт сум Хаан банк 5557245486 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
84 Хужирт сум Хаан банк 5557245497 ҮХХБОАТ
85 Хужирт сум Хаан банк 5557245500 Галт зэвсэгийн албан татвар
86 Хужирт сум Хаан банк 5557245511 Хог хаягдлын хураамж
87 Хужирт сум Хаан банк 5557245522 УТХ 
88 Хужирт сум Хаан банк 5557245533 ус рашааны төлбөр 
89 Хужирт сум Хаан банк 5557245544 Ой нөөцийн төлбөр 
90 Хужирт сум Хаан банк 5557245565 Хүү торлуулийн орлого 
91 Хужирт сум Хаан банк 5557245566 Түгээмэл тархацтай АМНАТ 
92 Хужирт сум Хаан банк 5557245577 Агнуурийн нөөц ашигласны төлбөр 
93 Хужирт сум Хаан банк 5557245588 Бусад татвар 
94 Хайрхандулаан сум Хаан банк 5555143269 Хувь хүний ОАТ
95 Хайрхандулаан сум Хаан банк 5555143270 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
96 Хайрхандулаан сум Хаан банк 5555143281 ҮХХБОАТ
97 Хайрхандулаан сум Хаан банк 5555143292 Галт зэвсэгийн АТ
98 Хайрхандулаан сум Хаан банк 5555143305 Хог хаягдлын хураамж
99 Хайрхандулаан сум Хаан банк 5555143316 УТХ 
100 Тарагт сум Хаан банк 5552113408 Хувь хүний ОАТ
101 Тарагт сум Хаан банк 5552113419 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
102 Тарагт сум Хаан банк 5552113420 Улсын тэмдэгтийн хураамж
103 Тарагт сум Хаан банк 5552113431 Хог хаягдлын хураамж
104 Бүрд сум Хаан банк 5546106851 Хувь хүний ОАТ
105 Бүрд сум Хаан банк 5546106862 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
106 Бүрд сум Хаан банк 5546106895 Улсын тэмдэгтийн хураамж
107 Бүрд сум Хаан банк 5546106884 Галт зэвсэгийн албан татвар
108 Бүрд сум Хаан банк 5546106908 Хог хаягдлын хураамж
109 Баянгол сум Хаан банк 5543134156 Хувь хүний ОАТ
110 Баянгол сум Хаан банк 5543134167 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
111 Баянгол сум Хаан банк 5543134189 Галт зэвсэгийн албан татвар
112 Баянгол сум Хаан банк 5543134247 Хог хаягдлын хураамж
113 Баянгол сум Хаан банк 5543134190 Улсын тэмдэгтийн хураамж
114 Баянгол сум Хаан банк 5543134203 Ургамал ашигласны төлбөр 
115 Баянгол сум Хаан банк 5543134214 Ус рашааны төлбөр 
116 Баянгол сум Хаан банк 5543134225 ойн нөөцийн төлбөр 
117 Баянгол сум Хаан банк 5543134236 Агнуурын нөөцийн төлбөр 
118 Баянгол сум Хаан банк 5543134258 Түгээмэл тархацтай АМНАТ
119 Баянгол сум Хаан банк 5543134269 Хүү торгуулийн орлого
120 Баянгол сум Хаан банк 5543134270 Иргэний ҮХХ БорАТ
121 Нарийнтээл сум Хаан банк 5549115717 Хувь хүний ОАТ
122 Нарийнтээл сум Хаан банк 5549115728 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
123 Нарийнтээл сум Хаан банк 5549115739 ҮХХБОАТ
124 Нарийнтээл сум Хаан банк 5549115740 Галт зэвсэгийн албан татвар
125 Нарийнтээл сум Хаан банк 5549115751 Хог хаягдлын хураамж
126 Баруунбаян-Улаан сум Хаан банк 5541098118 Хувь хүний ОАТ
127 Баруунбаян-Улаан сум Хаан банк 5541098129 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
128 Баруунбаян-Улаан сум Хаан банк 5541098130 Галт зэвсэгийн албан татвар
129 Баруунбаян-Улаан сум Хаан банк 5541098141 Хог хаягдлын хураамж
130 Баруунбаян-Улаан сум Хаан банк 5541098152 УТХураамж
131 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014197 ААНОАТ
132 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014200 НӨАТ
133 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014211 Хувь хүний ОАТ
134 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014222 Хувь хүнээс суутгасан ОАТ
135 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014233 ҮХХБОАТ
136 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014244 Галт зэвсгийн албан татвар
137 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014255 Хог хаягдлын хураамж
138 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014266 АТБӨЯХАТ
139 Арвайхээр сум Хаан банк 5564014277 Агаарын бохирдлын төлбөр-АТБӨЯХАТ