4-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2016.04.30-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 230194.6 356922.4 155.1
1 Аж ахуй эрхэлсний орлого 62552 113927.6 182.1
2 Бууны татвар 1490 2394 160.7
3 Улсын тэмдэгтийн хураамж 36426.4 53779.4 147.6
4 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 6255 33907.8 542.1
5 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 6260 12468.7 199.2
6 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 37.8 0.0
7 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 1557.2 0.0
8 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 0 18 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласаны 500 1540 308.0
10 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 111481.2 102617.5 92.1
11 Татварын алдангийн орлого 0 7.8 0.0
12 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 5230 34666.6 662.8
Аймаг, нийслэлийн төсөв 2249044.8 2223623.7 98.9
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 1984287.6 1856688.7 93.6
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 59906.8 94338.9 157.5
3 Газрын төлбөр 14950.4 26209.6 175.3
4 Татварын хүү торгуулийн орлого 13000 101.8 0.8
5 Татварын торгуулийн орлого 0 378.8 0.0
6 Бусад орлого 36000 45912.2 127.5
7 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 130700 172032.3 131.6
8 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 11600 0.0
Улсын төсөв 590538 741969.7 125.6
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 157440 187055.4 118.8
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 324220 421858 130.1
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 43988 46505.2 105.7
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 33390 43208.1 129.4
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 31500 43343 137.6
НИЙТ ДҮН 3069777.4 3322515.9 108.2