3-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2016.03.31-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 167328.2 254870 152.3
1 Аж ахуй эрхэлсний орлого 45395 88322.1 194.6
2 Бууны татвар 840 870 103.6
3 Улсын тэмдэгтийн хураамж 27664.8 42990.1 155.4
4 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 4418 25087.6 567.9
5 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 4700 4018.5 85.5
6 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 37.8 0.0
7 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 1540.5 0.0
8 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 0 18 0.0
9 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 81435.4 72623.6 89.2
10 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 2875 19301.7 671.4
Аймаг, нийслэлийн төсөв 1585533.9 1629019.6 102.7
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 1487315.7 1430808.8 96.2
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 46271.8 80829.9 174.7
3 Газрын төлбөр 10246.4 18911.8 184.6
4 Татварын хүү торгуулийн орлого 7500 100 1.2
5 Бусад орлого 22500 41095.5 182.7
6 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 1600 36680.1 2292.5
7 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 9388 0.0
Улсын төсөв 351468 556551.2 158.4
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 80280 148040.5 184.4
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 204880 309407.4 151.0
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 35224 32441.7 92.1
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 19404 38894.4 200.5
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 11680 27767.1 237.7
НИЙТ ДҮН 2104330.1 2440440.8 116.0