2-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2016.02.29-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 107898.2 167808.2 155.5
1 Аж ахуй эрхэлсний орлого 29948 61876.8 206.6
2 Бууны татвар 420 344 81.9
3 Улсын тэмдэгтийн хураамж 17923.2 25853.2 144.2
4 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 2537 19829.4 781.6
5 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 3000 1275.1 42.5
6 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 37.8 0.0
7 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 1540.5 0.0
8 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 0 18 0.0
9 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 53170 43127.2 81.1
10 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 900 13846.2 1538.5
Аймаг, нийслэлийн төсөв 1023747.8 936687.6 91.5
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 978343.8 860034.8 87.9
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 26440 38853.6 147.0
3 Газрын төлбөр 2364 7387.3 312.5
4 Татварын хүү торгуулийн орлого 2500 100 4.0
5 Бусад орлого 12500 8179.1 65.4
6 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 1600 13779.9 861.2
7 Улсын тэмдэгтийн хураамж 26440 38853.6 147.0
Улсын төсөв 228418 349658.1 153.1
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 58500 62993.8 107.7
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 131170 200660.9 153.0
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 21364 26491.9 124.0
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 14274 35244.4 246.9
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 3110 24267.1 78.0
НИЙТ ДҮН 1360064.0 1454153.9 106.9