1-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2016.01.31-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 54373.1 71163.7 130.9
1 Аж ахуй эрхэлсний орлого 15547 16061.1 103.3
2 Бууны татвар 150 211 140.7
3 Улсын тэмдэгтийн хураамж 8851.6 14245.7 160.9
4 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 700 9021.5 1288.8
5 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 1500 1242.1 82.8
6 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 37.8 0.0
8 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 1540.5 0.0
9 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 27499.5 22407.6 81.5
Аймаг, нийслэлийн төсөв 509048.9 435437.1 85.5
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 491371.9 411663.4 83.8
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 10075 11312.7 112.3
3 Газрын төлбөр 502 4643.9 925.1
4 Татварын хүү торгуулийн орлого 1000 100 10.0
5 Бусад орлого 6000 1052.1 17.5
6 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 100 6653.1 6653.1
7 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 12 0.0
Улсын төсөв 107924 139866.7 129.6
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 17640 18580.4 105.3
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 69680 93576.6 134.3
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 9702 5 0.1
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 9702 10645 109.7
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 1200 17059.7 1421.6
НИЙТ ДҮН 671346.0 646467.5 96.3