8-р сар


                             ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ      
         
                                     2015.08.31-ны  байдлаар  
                                        мянган тєгрєгєєр  
Д/д Татварын төрөл Өссөн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Сум, дүүргийн төсөв 528922.6 623305 117.8
1 Орлогыг нь тодорхойлох боломжгүй /патент/ 15942 19607.9 123.0
2 Аж ахуй эрхэлсний орлого 146084.4 142316.1 97.4
3 Жишгээр ногдуулсан татвар 9140 4394 48.1
4 Бууны татвар 3540 1806 51.0
5 Улсын тэмдэгтийн хураамж 87790.8 59261.6 67.5
6 Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан 9375 35975.8 383.7
7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласан 27060 22225.2 82.1
8 Агнуурын нєєц ашигласны тєлбєр, ан амьтан агнах 0 46350.5 0.0
9 Тїгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 21770 7958.4 36.6
10 Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 0 2163.3 0.0
11 Хог хаягдлын їйлчилгээний хураамж 185898 210977.6 113.5
12 Татварын хүү торгуулийн орлого   0 0.0
13 Татварын торгуулийн орлого   0 0.0
14 Татварын алдангийн орлго   11695.4 0.0
15 Татварын бус хїї торгуулийн орлого 22322.4 58573.3 262.4
Аймаг, нийслэлийн төсөв 4601263.9 4754481.0 103.3
1 Цалийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого 3909700 3813576.2 97.5
2 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 120878.2 155395.6 128.6
3 Усны нєєц ашигласны тєлбєр 21000 50717.1 241.5
4 Газрын төлбөр 39981.1 63920.3 159.9
5 Татварын алдангийн орлго 0 0 0.0
6 Татварын хүү торгуулийн орлого 29500.0 13372.3 45.3
7 Татварын торгуулийн орлого 0 56000.5 0.0
8 Бусад орлого 74500 95882.2 128.7
9 Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар 405704.6 375261.4 92.5
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж 0 130355.4 0.0
Улсын төсөв 1303500.3 1275784.9 97.9
1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 320420 364141 113.6
2 Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ 726700 714841.5 98.4
3 Дотоодын архины онцгой албан татвар 100022 90173.1 90.2
4 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 66600 55973 84.0
5 Агаарын бохирдолын төлбөр-АТӨЯХ эзэмшигч 89758.3 37412.6 41.7
6 Агаарын бохирдолын төлбөр-Түүхий нүүрс 0 13243.3  
НИЙТ ДҮН 4859687.8 5403396.0 111.2