Татварын орлогын мэдээ

2019.07.31    /өссөн дүнгээр/

        Татварын төрөл                                              Төлөвлөгөө                      Гүйцэтгэл                  Үүнээс  Хувь

                                                                                                                Тайлангаар              ХШ-р 

Сумын төсөв                                                            1 856 224,5     2 410 290,2    2 303 508,9 106 781,3   129,8

Хувь хүний орлогын албан татвар                            135 196,0      242 400,7     238 352,8    4 047,9      179,3

иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого                    624 268,4      991 411,1     991 411,1            -      158,8

Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар                    51 249,8        33 146,1       33 146,1            -       64,7

Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар          201 320,0        98 650,6       94 263,3    4 387,3    49,0

Галт зэвсэгийн албан татвар                                        9 319,0          6 285,5         6 285,5            -        67,4

Улсын тэмдэгтийн хураамж                                          70 358,5        77 647,2       74 379,8    3 267,4   110,4

Ойн нөөцийн төлбөр                                                      62 150,0        51 974,1       51 974,1            -       83,6

Агнуурын нөөцийн төлбөр                                             82 200,0        61 247,0       61 247,0            -       74,5

Татварын торгуулийн орлого                                                  -           60 892,0    60 892,0#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                                  -           34 186,7    34 186,7#DIV/0!

Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                                       1 140,0          5 137,5         5 137,5            -      450,7

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр         30 250,0        14 034,4       14 034,4            -       46,4

Хог хаягдалын хураамж                                           255 978,6      258 470,1     258 470,1            -      101,0

Татварын бус хүү торгуулийн орлого                       332 794,2      474 807,2     474 807,2            -      142,7

Улсын төсөв                                                           1 629 000,0   2 569 001,5  2 417 531,6 151 459,9   157,7

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар                  611 000,0      794 200,9     723 529,4   70 661,5   130,0

Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ                    844 800,0   1 565 260,8  1 485 130,2   80 130,6   185,3

Дотоодын архины онцгой албан татвар                     85 000,0      121 485,2     120 817,4       667,8   142,9

Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр              53 500,0        54 300,0       54 300,0            -      101,5

Автын агаарын бохирдолын төлбөр                          34 700,0        33 754,6       33 754,6            -       97,3

Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                 -                    -                   -               -   #DIV/0!

Аймагийн төсөв                                                      4 959 946,3   5 195 123,7  4 974 148,3    6 898,0   104,7

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого         3 624 695,7   3 569 601,4  3 567 129,7    2 471,7    98,5

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                                       68 000,0      257 638,7     257 638,7            -      378,9

Улсийн тэмдэгтийн хураамж                                       77 300,0        91 133,8       89 624,5    1 509,3   117,9

Газрын төлбөр                                                            115 000,0      111 351,0     111 351,0            -       96,8

Ус ашгилсаны төлбөр                                               147 921,4        64 429,0       64 429,0            -       43,6

Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн татвар      106 000,0        50 762,2       50 762,2            -       47,9

Татварын торгуулийн орлого                                         -             2 661,8                -       2 661,8#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                        -               255,2                -          255,2#DIV/0!

Бусад орлого                                                              356 029,2      270 803,4     270 803,4            -       76,1

Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар              465 000,0      562 409,8     562 409,8            -      120,9

Зам ашигласны төлбөр                                                         -         214 077,4     214 077,4 #DIV/0!

Нийт дүн                                                                8 445 170,8  10 174 415,4  9 695 188,8 265 139,2   120,5

                                                                  Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг