Татварын орлогын мэдээ

2019.06.30/өссөн дүнгээр/

Татварын төрөл                                      Төлөвлөгөө                            Гүйцэтгэл                           Үүнээс Хувь

                                                                                          Тайлангаар              ХШ-р 

Сумын төсөв                                     1 580 980,1      2 130 480,8                  2 038 608,5  91 872,3     134,8

Хувь хүний орлогын албан татвар       115 738,0        204 545,0                   202 595,9    1 949,1     176,7

иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого           533 517,1        861 147,5    861 147,5            -        161,4

Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар           44 266,5          32 826,2      32 826,2            -          74,2

Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар   190 613,0          78 951,3      74 564,0    4 387,3       41,4

Галт зэвсэгийн албан татвар                                  6 922,0            5 805,5       5 805,5            -          83,9

Улсын тэмдэгтийн хураамж                                   59 380,0          70 465,0      68 785,2    1 679,8     118,7

Ойн нөөцийн төлбөр                                            54 050,0          46 932,0      46 932,0            -          86,8

Агнуурын нөөцийн төлбөр                                    45 600,0          42 076,2      42 076,2            -          92,3

Татварын торгуулийн орлого               -                56 165,1               -     56 165,1#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого               -              27 691,0               -     27 691,0#DIV/0!

Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                                  1 140,0            1 277,5       1 277,5            -        112,1

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр   21 250,0          12 110,4      12 110,4            -          57,0

Хог хаягдалын хураамж                                     219 189,8        237 788,1    237 788,1            -        108,5

Татварын бус хүү торгуулийн орлого               289 313,7        452 700,0    452 700,0            -        156,5

Улсын төсөв                                                  1 435 400,0      2 391 300,8 2 251 010,6 140 290,2     166,6

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар         498 000,0        707 447,8    642 985,4  64 462,4     142,1

Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ           781 000,0      1 491 689,2 1 416 529,2  75 160,0     191,0

Дотоодын архины онцгой албан татвар            70 000,0        106 362,5    105 694,7       667,8     151,9

Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр     53 500,0          54 000,0      54 000,0            -        100,9

Автын агаарын бохирдолын төлбөр               32 900,0          31 801,3      31 801,3            -          96,7

Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр               -                       -                  -               -   #DIV/0!

Аймагийн төсөв                                               4 178 099,0      4 600 558,9 4 387 907,2  10 689,1     110,1

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого  3 006 324,0      3 124 581,6 3 122 109,9    2 471,7     103,9

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                                   63 000,0        229 756,7    226 013,6    3 743,1     364,7

Улсийн тэмдэгтийн хураамж                                 74 000,0          81 090,7      79 581,4    1 509,3     109,6

Газрын төлбөр                                                        99 000,0        100 019,3    100 019,3            -        101,0

Ус ашгилсаны төлбөр                                         113 021,4          42 621,6      42 621,6            -          37,7

Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн татвар   000,0          24 880,2      24 880,2            -          30,3

Татварын торгуулийн орлого                                           -               2 661,8               -       2 661,8#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                             -                  255,2               -          255,2#DIV/0!

Бусад орлого                                                              300 753,6        263 202,0    263 202,0            -          87,5

Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар              440 000,0        529 527,2    529 479,2         48,0     120,3

Зам ашигласны төлбөр                                                        -           201 962,6    201 962,6            -   #DIV/0!

Нийт дүн                                                                 7 194 479,1      9 122 340,5 8 677 526,3 242 851,6     126,8

                                                         Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг