Татварын орлогын мэдээ

2019.05.31/өссөн дүнгээр/

Татварын төрөл                                                  Төлөвлөгөө        Гүйцэтгэл      Үүнээс                 Хувь

ТайлангаарХШ-р 

Сумын төсөв                                                    1 174 265,7      1 723 055,7   1 663 563,2  49 492,5   146,7

Хувь хүний орлогын албан татвар                     94 380,0        331 426,9    331 426,9            -        351,2

иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого           443 992,4        733 033,3    733 033,3                    165,1

Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар            34 183,2          32 088,5      32 088,5            -          93,9

Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар    72 177,0          62 747,8      59 560,5    3 187,3       86,9

Галт зэвсэгийн албан татвар                              5 250,0            4 408,0       4 408,0            -          84,0

Улсын тэмдэгтийн хураамж                                47 865,7          64 508,9      53 519,1       989,8     134,8

Ойн нөөцийн төлбөр                                           32 700,0          35 073,4      35 073,4            -        107,3

Агнуурын нөөцийн төлбөр                                  17 400,0          19 000,0      19 000,0            -        109,2

Татварын торгуулийн орлого                                          -             27 452,1               -     27 452,1#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                          -             17 863,3               -     17 863,3#DIV/0!

Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                                500,0               943,7          943,7            -        188,7

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр       9 000,0            9 824,4       9 824,4            -        109,2

Хог хаягдалын хураамж                                     182 094,9        190 990,0    190 990,0            -        104,9

Татварын бус хүү торгуулийн орлого                  234 722,5        193 695,4    193 695,4            -          82,5

Улсын төсөв                                                       913 800,0      2 052 165,1 2 006 772,6  45 392,5     224,6

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар                346 000,0        553 460,9    550 896,5    2 564,4     160,0

Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ                  447 600,0      1 348 722,8 1 305 894,7  42 828,1     301,3

Дотоодын архины онцгой албан татвар                 55 000,0          67 134,1      67 134,1            -        122,1

Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр           37 900,0          58 000,0      58 000,0            -        153,0

Автын агаарын бохирдолын төлбөр                       27 300,0          24 847,3      24 847,3         -          91,0

Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр               -                       -                  -               -   #DIV/0!

Аймагийн төсөв                                                  3 326 587,1      3 554 897,3 3 383 335,8    6 773,3   106,9

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого         2 424 787,7      2 448 494,8 2 447 394,1    1 100,7   101,0

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                                58 000,0        187 443,2    185 340,1    2 103,1        323,2

Улсийн тэмдэгтийн хураамж                               59 200,0          69 533,9      68 024,6    1 509,3        117,5

Газрын төлбөр                                                    83 000,0          81 346,6      81 346,6            -           98,0

Ус ашгилсаны төлбөр                                         78 121,4          25 957,9      25 957,9            -           33,2

Хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн татвар     58 000,0          92 323,6      92 323,6            -        159,2

Татварын торгуулийн орлого                                        -               1 926,2               -       1 926,2#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                         -                   86,0               -            86,0#DIV/0!

Бусад орлого                                                     245 478,0          71 445,3      71 445,3            -          29,1

Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар           320 000,0        411 503,6    411 503,6         48,0     128,6

Зам ашигласны төлбөр                                                                  -           164 836,2    164 836,2 #DIV/0!

Нийт дүн                                                         5 414 652,8      7 330 118,1 7 053 671,6 101 658,3     135,4

                                                            Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг