Татварын орлогын мэдээ

2019.04.30/өссөн дүнгээр/

Татварын төрөл                                                 Төлөвлөгөө      Гүйцэтгэл              Үүнээс              Хувь

ТайлангаарХШ-р 

Сумын төсөв                                                      859 209,9   1 386 764,6   1 382 279,1    4 485,5     161,4

Хувь хүний орлогын албан татвар                        73 932,0     283 966,6     283 966,6            -        384,1

иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого               325 202,7     586 912,0     586 912,0      180,5

Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар                23 999,9       31 148,5       31 148,5            -        129,8

Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар        38 420,0       52 812,0       52 812,0            -        137,5

Галт зэвсэгийн албан татвар                                 3 248,0         2 492,0        2 492,0            -          76,7

Улсын тэмдэгтийн хураамж                                  37 125,3       53 775,1       52 785,3       989,8     144,8

Ойн нөөцийн төлбөр                                             22 500,0       23 956,6       23 956,6            -        106,5

Агнуурын нөөцийн төлбөр                 -                   -                   -               -   #DIV/0!

Татварын торгуулийн орлого                 -                                            852,1                -          852,1#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                              -            2 643,6                -       2 643,6#DIV/0!

Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                                       -              765,4           765,4            -   #DIV/0!

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр         5 500,0         8 862,2        8 862,2            -        161,1

Хог хаягдалын хураамж                                         146 250,0     150 470,8     150 470,8            -        102,9

Татварын бус хүү торгуулийн орлого                      183 032,0     188 107,7     188 107,7            -        102,8

Улсын төсөв                                                           731 000,0  1 861 180,6  1 858 571,0    2 774,0     254,6

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар                  289 000,0     493 701,3     493 545,2       320,6     170,8

Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ                    364 000,0  1 250 491,3  1 248 037,8    2 453,4     343,5

Дотоодын архины онцгой албан татвар                   43 000,0       49 085,0       49 085,0            -        114,2

Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр              24 300,0       56 500,0       56 500,0            -        232,5

Автын агаарын бохирдолын төлбөр                           10 700,0       11 403,0       11 403,0            -        106,6

Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                                                                                        -   #DIV/0!

Аймагийн төсөв                                                      2 512 742,2  2 494 745,9  2 259 310,1    4 639,9       99,3

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого             1 950 918,4  1 921 341,2  1 920 810,8       530,4       98,5

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                                      53 000,0       90 433,4       89 893,4       540,0     170,6

Улсийн тэмдэгтийн хураамж                                      44 400,0       57 329,7       55 820,4    1 509,3     129,1

Газрын төлбөр                                                           67 000,0       57 508,1                -               -          85,8

Ус ашгилсаны төлбөр                                                43 221,4       25 732,9                -               -          59,5

Хуулийн этгээдийн ҮҮХАТ                                         34 000,0       36 503,6                -               -        107,4

Татварын торгуулийн орлого                                     1 926,2                -       1 926,2#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                       86,0                -           86,0#DIV/0!

Бусад орлого                                                           190 202,4       54 687,5                -               -          28,8

Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар               130 000,0     192 833,5     192 785,5        48,0     148,3

Зам ашигласны төлбөр                                                                        -          56 363,8       56 363,8 #DIV/0!

Нийт дүн                                                                    4 102 952,1  5 742 691,1  5 500 160,2  11 899,4     140,0

                                                      Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг