Татварын орлогын мэдээ

2019.03.31     /өссөн дүнгээр/

Татварын төрөл                                         Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл      Үүнээс        Хувь

ТайлангаарХШ-р 

Сумын төсөв                                            615 956,6      923 231,9    923 231,9     989,8   149,9

Хувь хүний орлогын албан татвар              54 734,0        68 560,3      68 560,3          -      125,3

иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого    239 600,8      475 000,9    475 000,9          -      198,2

Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар     15 516,6        29 974,5      29 974,5          -      193,2

Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан       28 020,0        36 047,9      36 047,9          -      128,7

Галт зэвсэгийн албан татвар                      1 446,0          1 208,0        1 208,0          -        83,5

Улсын тэмдэгтийн хураамж                       26 904,6        42 195,3      42 195,3     989,8   156,8

Ойн нөөцийн төлбөр                                  12 100,0        19 494,3      19 494,3          -      161,1

Агнуурын нөөцийн төлбөр                                  -                    -                   -             -   #DIV/0!

Газар шилжүүлэх орлого                                    -                    -                   -             -   #DIV/0!

Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                               -               765,4           765,4          -   #DIV/0!

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр        -               500,0           500,0          -   #DIV/0!

Хог хаягдалын хураамж                               105 323,1      105 850,3    105 850,3          -      100,5

Татварын бус хүү торгуулийн орлого            132 311,5      143 635,0    143 635,0          -      108,6

Улсын төсөв                                                571 000,0   1 333 879,0  1 333 506,1     372,9   233,6

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар       218 000,0      331 430,2    331 109,6     320,6   152,0

Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ          312 300,0      915 801,3    915 749,0       52,3   293,2

Дотоодын архины онцгой албан татвар         28 000,0        45 605,0      45 605,0          -      162,9

Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр   11 300,0        38 000,0      38 000,0          -      336,3

Автын агаарын бохирдолын төлбөр              1 400,0          3 042,5        3 042,5          -      217,3

Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                   -                    -                   -             -   #DIV/0!

Аймагийн төсөв                                           1 592 165,8    1 700 723,6   1 697 192,8   3 523,3   106,8

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого  1 309 317,6   1 399 585,2  1 399 583,4        1,8   106,9

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                         39 000,0        76 579,1      76 579,1    196,4

Улсийн тэмдэгтийн хураамж                         29 600,0        47 693,8      46 184,5  1 509,3   161,1

Газрын төлбөр                                              51 000,0        38 294,4      38 286,9      75,1

Ус ашгилсаны төлбөр                                   8 321,4        25 286,9      25 286,9    303,9

Татварын хүү торгуулийн орлого                   -                    -                   -    #DIV/0!

Татварын торгуулийн орлого                   -             1 926,2                -     1 926,2#DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                   -                 86,0                -          86,0#DIV/0!

Бусад орлого                                                134 926,8        45 761,4      45 761,4      33,9

Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар      20 000,0        65 510,6      65 510,6    327,6

Нийт дүн                                                          2 779 122,4   3 957 834,5  3 953 930,8  4 886,0   142,4