Татварын орлогын мэдээ

                                                                         2019.02.28/өссөн дүнгээр/

Татварын төрөл                                              Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл          Үүнээс               Хувь

                                                                                                                 Тайлангаар      ХШ-р 

Сумын төсөв                                                    401,728.3         682,631.7       681,641.9     989.8     169.9

Хувь хүний орлогын албан татвар                    36,816.0           29,709.0        29,709.0          -          80.7

иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого           154,901.9         400,374.3       400,374.3      258.5

Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар             10,283.3           20,531.5        20,531.5          -        199.7

Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар     20,137.0           23,408.7        23,408.7          -        116.2

Галт зэвсэгийн албан татвар                                  804.0               758.0             758.0          -          94.3

Улсын тэмдэгтийн хураамж                                 18,178.9           21,197.5        20,207.7     989.8     116.6

Ойн нөөцийн төлбөр                                            8,800.0            5,838.1          5,838.1          -          66.3

Агнуурын нөөцийн төлбөр                                         -                       -                     -             -   #DIV/0!

Газар шилжүүлэх орлого                                           -              16,902.4        16,902.4          -   #DIV/0!

Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                                    -                       -                     -             -   #DIV/0!

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр              -                  500.0             500.0          -   #DIV/0!

Хог хаягдалын хураамж                                    68,266.2           62,534.1        62,534.1          -          91.6

Татварын бус хүү торгуулийн орлого              83,541.0         100,878.1       100,878.1          -        120.8

Улсын төсөв                                                    384,600.0         936,919.9       936,547.0     372.9     243.6

Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар           140,000.0         248,800.8       248,480.2     320.6     177.7

Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ              219,900.0         657,419.7       657,367.4       52.3     299.0

Дотоодын архины онцгой албан татвар             18,000.0           29,395.0        29,395.0          -        163.3

Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр         5,800.0                    -                     -             -             -  

Автын агаарын бохирдолын төлбөр                    900.0            1,304.4          1,304.4          -        144.9

Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                       -                       -                     -             -   #DIV/0!

Аймагийн төсөв                                                 851,926.5      1,026,588.0    1,023,065.3   3,522.8     120.5

Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого         693,475.3         889,629.5       889,627.8         1.8     128.3

Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                                29,000.0           32,566.9        32,566.9          -        112.3

Улсийн тэмдэгтийн хураамж                                14,800.0           32,351.8        30,843.0   1,508.8     218.6

Газрын төлбөр                                                    35,000.0           23,605.5        23,605.5          -          67.4

Ус ашгилсаны төлбөр                                                -                  170.0             170.0          -       #DIV/0!

Татварын хүү торгуулийн орлого                                -                       -                     -             -   #DIV/0!

Татварын торгуулийн орлого                                       -               1,926.2                  -      1,926.2     #DIV/0!

Татварын алдангийн орлого                                        -                    86.0                  -          86.0     #DIV/0!

Бусад орлого                                                     79,651.2           20,048.5        20,048.5          -          25.2

Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар                       -              26,203.6        26,203.6          -   #DIV/0!

Нийт дүн                                                             1,638,254.8      2,646,139.6    2,641,254.2   4,885.5     161.5

                                                 Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг