Татварын орлогын мэдээ
2019.01.31       /өссөн дүнгээр/
Татварын төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Үүнээс  Хувь
Тайлангаар ХШ-р 
Сумын төсөв          190 067,2        427 805,3        427 805,3           -        225,1
Хувь хүний орлогын албан татвар           18 118,0          16 294,4          16 294,4           -          89,9
иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлого           76 083,2        281 541,2        281 541,2        370,0
Иргэний ҮХХБорлуулсаны албан татвар             5 100,0          10 941,8          10 941,8           -        214,5
Хувь хүнээс суутгасан орлогын албан татвар             9 506,0           5 059,7           5 059,7           -          53,2
Галт зэвсэгийн албан татвар                372,0              578,0              578,0           -        155,4
Улсын тэмдэгтийн хураамж             8 888,2          11 589,4          11 589,4           -        130,4
Ойн нөөцийн төлбөр             4 000,0           3 620,3           3 620,3           -          90,5
Агнуурын нөөцийн төлбөр                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Газар шилжүүлэх орлого                     -            13 762,7          13 762,7           -   #DIV/0!
Ус,рашаан ашгилсаны төлбөр                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Хог хаягдалын хураамж           33 009,3          27 885,2          27 885,2           -          84,5
Татварын бус хүү торгуулийн орлого           34 990,5          56 532,6          56 532,6           -        161,6
Улсын төсөв          208 800,0        389 219,5        389 169,5        50,0      186,4
Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар           48 000,0          42 442,6          42 442,6           -          88,4
Дотоодын бараа, үйлчилгээний НӨАТ          150 600,0        327 529,7        327 479,7        50,0      217,5
Дотоодын архины онцгой албан татвар             8 000,0          18 405,9          18 405,9           -        230,1
Ашигт малтмалын нөөц ашгилсаны төлбөр             1 800,0                   -                     -             -             -  
Автын агаарын бохирдолын төлбөр                400,0              841,3              841,3           -        210,3
Нүүрсний агаарын бохирдолын төлбөр                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Аймагийн төсөв          183 069,6        493 134,3        491 623,7    1 510,6      269,4
Цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого           158 694,0        427 454,0        427 452,2          1,8      269,4
Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар                     -            11 555,4          11 555,4           -   #DIV/0!
Улсийн тэмдэгтийн хураамж                     -            19 980,6          18 471,8    1 508,8 #DIV/0!
Газрын төлбөр                     -             6 677,9           6 677,9           -   #DIV/0!
Ус ашгилсаны төлбөр                     -                  50,0                50,0           -   #DIV/0!
Татварын хүү торгуулийн орлого                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Татварын торгуулийн орлого                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Татварын алдангийн орлого                     -                     -                     -             -   #DIV/0!
Бусад орлого           24 375,6          14 577,9          14 577,9           -          59,8
Автотээвэр,өөрөө явагч хэрэгслийн татвар                     -            12 838,5          12 838,5           -   #DIV/0!
Нийт дүн          581 936,8     1 310 159,1     1 308 598,5    1 560,6      225,1
           
                                                              Татварын хэлтэс Татварын орлогын тасаг