card

Өвөрхангай аймгийн Татварын хэлтэст хїсэлт бичих нь:

 

Тус аймгийн . . . . .   -р хорооны   . . . . . . . . . . .   -р гудамжны   . . . . . . . . .

/хашаа/ байшингийн     . . . . . .   тоотод оршин суудаг /. . . . . . . . . . . . . . . ./тоот регистрийн дугаартай     . . . . . . . . . . . . . . . . . .   овогтой . . . . . . . . . . .

       . . . . . . . . . . . . . . . . .     би  ХХОАТ-ын тухай хуулийн 16.1.12- заалтаар

орон сууцны чєлєєлєлт,  24.6 - 24.7-р  заалтаар  гадаад, дотоод сургуулийн сургалтын тєлбєрийн хєнгєлєлтєнд  /аль нь болох доогуур зур/  хамрагдахаар   . . . . . . . . .   оны ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, зохих журмын дагуу материал  бїрдїїлэн  єгч  байна.  /Орлогын эх їїсвэр болоод, орон сууц, байшин, гадаад дотоод сургалтанд  тєлсєн тєлбєрийн талаар тодорхой бичнэ үү/,..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Иймд бїрдїїлсэн материал, тайлан хянан  їзэж татварын  хєнгєлєлт, чєлєєлєлтєнд  хамруулан,  буцаан олголтыг  баталгаажуулж  єгнє її.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст

Тайлангаар баталгаажсан татварын буцаан олголт  . . . . . . . . . . . ./төгрөг/ /тоогоор/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . їсгээр/   Миний нэр дээрхи. . . . . . . . . . . . . . . банкны    . . . . . . . . . . . . . . .    тоот дансны дугаартай,    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  тоот картын дугаартай харилцах дансанд шилжїїлнэ її.

                Хїсэлт гаргасан :       . . . . .  . . . . .        овогтой     . . . . . . . . . . . . .      

                Харилцах утас:  1.  . . . . . . . . . . . . .    2. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

. . . . . .  он . . . . .   сар . . . . . . єдєр