Эрхэм зорилго

      Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ татварын алба, татвар төлөгч шударгаар биелүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино.

Зорилт

Үндэсний татварын албаны эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг баримтлан, чиг үүргийг хэрэгжүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэн, 2014 оны “ТАТВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШЛИЙН ЖИЛ”-ийн зорилт, үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн хүрэх түвшний шалгуур үзүүлэлтүүд, аймгийнЗасаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Татварын ерөнхий газрын даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг удирдлага болгон Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд татварын асуудлаар тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, шинээр батлагдсан татварын хуулиудыг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийнхэмжээнд үр дүнтэй зохион байгуулах, татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ, татварын сургалт, сурталчилгааны ажлыг өргөтгөж, татварт хамрагдалтын түвшинг дээшлүүлэх, татварын өр барагдуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг үр нөлөөтэй болгох, татварын албаны хүний нөөцийн удирдлагыг боловсронгуй болгон бэхжүүлэх үндсэн дээр улсын болон орон нутгийн төсвийг жигд ханган биелүүлэхээр ажиллаж байна.