card

Татварын албанд татвар төлөгч шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой дараахь материалыг ирүүлнэ:

1.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /хоёр тал/

2.Татвар төлөгчийн гаргасан шилжих хүсэлт

3.Санхүүгийн тайлан, баланс (улиралын тайлан өгсөн байх)

4.Татвар төлөгчийн харъяалал нь өөрчлөгдөх нөхцөл бүрдсэнийг нотлох баримт /ҮХЭХ-ийн гэрчилгээний хуулбар, газрын гэрчилгээ, лиценз, зөвшөөрөл, баг, хорооны засаг даргын тодорхойлолт, түрээсийн гэрээний хуулбар гэх мэт холбогдох бусад баримтууд/