card

Хэлтсийн даргын 2022 оны тушаал

Хэлтсийн даргын тушаал

# Актын дугаар Нэр  Батлагдсан огноо Файл үзэх 
1 А/01 Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай 2022.01.03 Үзэх 
2 A/02 Ээлжийн амралтын хуваарь 2022.01.06 Үзэх
3 A/03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.01.06 Үзэх
4 A/04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.01.11 Үзэх
5 A/05 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2022.01.13 Үзэх
         
6 A/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.01 Үзэх
7 A/08 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.02.09 Үзэх
8 A/09 Буцаан олголт авах татвар төлөгчдийн жагсаалт батлах тухай 2022.02.28 Үзэх
9 A/10 Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай 2022.02.28 Үзэх
10 A/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022.03.02 Үзэх
11 A/12 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олгол авах татвар төлөгчдийн жагсаалт батлах тухай 2022.03.09 Үзэх
         
12 A/14 Төлөвлөгөө батлах тухай 2022.03.29 Үзэх
13 A/15 Төлөвлөгөө батлах тухай 2022.03.29 Үзэх
14 A/16 Төлөвлөгөө батлах тухай 2022.03.29 Үзэх

 

15 А/17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.03.31  Үзэх
 
16 А/18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай                           2022.04.06  Үзэх
17 А/19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  2022.04.26  Үзэх
         
18 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.26  Үзэх
19 А/22 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.26 Үзэх 
20 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.04.28  Үзэх
21 А/24 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2022.05.19  Үзэх
         
22 А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2022.05.26  Үзэх 
23 А/27 Төлөвлөгөө батлах тухай 2022.06.06  Үзэх 
24 А/28 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2022.06.09  Үзэх 
25 А/29 Ажил хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2022.06.13 Үзэх 
         
26 А/35 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2022.10.07  Үзэх 
27 А/37 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2022.10.28  Үзэх 
28 А/38 Унаа, хоолны зардал шинэчлэн тогтоох тухай 2022.11.01  Үзэх 
29 А/39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.11.25  Үзэх 
30 А/42 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2022.12.16  Үзэх 
31 А/43 Албан хаагчдын ажил гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлэх байгууллагын үнэлгээний баг байгуулах  тухай 2022.12.19  Үзэх 
32 А/47 Өмч хамгаалах зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 2022.12.27  Үзэх 
33 А/48 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс шинэчлэн байгуулах тухай 2022.12.27  Үзэх